An occasional blog of information about the Trust.

Dros nifer o flynyddoedd mae Ymddiriedolaeth Treftadaeth Ddiwydiannol Amlwch wedi bod yn rhannu gwybodaeth am hanes y gweithgarwch cloddio copr gwirioneddol ragorol ar Fynydd Parys, a’r effaith a gafodd hyn ar y dref, ei phorthladd a’r ardal gyfagos.

Yn y gorffennol diweddar, mae ein gwaith wedi cael ei hwyluso gan adnewyddu dau adeilad hanesyddol ym Mhorthladd Amlwch, y Bin Gopr a Llofft Hwyl, y ddau ohonynt wedi cynnal arddangosfeydd sy’n cynnwys arteffactau, rhai ohonynt wedi cael eu benthyg gan deuluoedd pobl sy’n uniongyrchol gysylltiedig â’r gweithgarwch mwyngloddio.

Er bod cyflwr y Bin Copr, yn benodol, wedi ei gwneud hi’n anodd agor dros y blynyddoedd diwethaf, rydym yn falch iawn o roi gwybod bod trafodaethau bellach ar y gweill i’r ddau safle gael eu prynu ar ran y gymuned, gyda’r perchnogion newydd yn glir yn eu hawydd i’n gwaith barhau.

Er y gall fod yn rhy hwyr eleni rydym yn obeithiol y bydd y ddau adeilad yn ailagor o 2025 ymlaen i ddarparu gwasanaeth llawn i’n cymuned ac ymwelwyr fel ei gilydd unwaith eto. Mae’n edrych fel pe gallai’r dyfodol fod mor ddisglair â’r mwyn copr sydd wedi ei gloddio ar Fynydd Parys ers Oes yr Efydd – gadewch i ni obeithio felly.

The purpose of the Amlwch Industrial Heritage Trust has been, over many years, to share knowledge about history of the genuinely outstanding copper mining activity on Parys Mountain, and the effect this had on the town, its port and the surrounding region.

In the recent past our work has been facilitated by the refurbishing of two historic buildings in Amlwch Port, the Copper Bin and Sail Loft, both of which have housed exhibitions that contain artefacts, some of which have been loaned by the families of people directly linked to the mining activity.

Whilst the condition of the Copper Bin, in particular, has made it difficult to open over the past couple of years we are delighted to advise that negotiations are now underway for both sites to be purchased on behalf of the community, with the new owners clear in their desire for our work to continue.

Whilst it may be too late for this year we are optimistic that from 2025 both buildings will re-open to provide a full service to our community and visitors alike once again. It looks as though the future could be as bright as the copper ore that has been mined on Parys Mountain since the Bronze age – let’s hope so.